Check if 4share.vn is a scam or legit website

URL checker is a free tool to detect malicious URLs including malware, scam and phishing links.
Safe link checker scan URLs for malware, viruses, scam and phishing links.
Get a complete analysis of 4share.vn the check if is a trust website or not.

Check if 4share.vn is legit, phishing or scam
{
 "id":"62bc5ffed914035d47cb1134",
 "domain":"4share.vn",
 "levelDomain":"4share",
 "queryDate":"2022-06-29T14:21:42.424+00:00",
 "title":"Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến - 4share",
 "description":"4Share.vn là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến giúp khách hàng lưu trữ thông tin,     dữ liệu (album ảnh, phim, phần mềm, tài liệu, game, nhạc, v.v...) mọi lúc,     mọi nơi, tương thích trên mọi thiết bị.",
 "keywords":"Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến giúp khách hàng lưu trữ thông tin,     dữ liệu (album ảnh, phim, phần mềm, tài liệu, game, nhạc, v.v...) mọi lúc,     mọi nơi, tương thích trên mọi thiết bị.",
 "domainInfo":null,
 "registrantContact":null,
 "technicalContact":null,
 "administrativeContact":null,
 "mxdns":[
  "alt1.aspmx.l.google.com.",
  "aspmx.l.google.com."
 ],
 "txtDns":[
  "aspmx.googlemail.com"
 ],
 "ipInfo":[
  {
   "ip":"103.163.216.29",
   "reverseIp":[
    
   ],
   "geoLocation":{
    "ip":"103.163.216.29",
    "city":"Hanoi",
    "country":"Viet Nam",
    "longitude":105.84117,
    "postalCode":"Not_Supported",
    "latitude":21.0245,
    "countryCode":"VN",
    "continentName":null,
    "registeredCountry":null,
    "asn":"135967",
    "isp":"Not_Supported"
   }
  }
 ]
}